Doprastav a.s.

Popis

Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku. Výhodami spoločnosti Doprastav sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov, výkonnosť techniky, kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

Značka Doprastav je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

Doprastav realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti Doprastav predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

CESTY A DIAĽNICE

 • zemné práce
 • zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
 • asfaltobetónové kryty
 • výroba a montáž monolitických a prefabrikovaných betónových zvodidiel
 • montáž oceľových zvodidiel
 • výroba všetkých druhov zvislého dopravného značenia vrátane ich nosičov - portálov
 • budovanie protihlukových stien, oporných a zárubných múrov

ŽELEZNICE A KOĽAJOVÉ STAVBY
 

 • sanácie železničného spodku a budovanie násypov železničných tratí
 • rekonštrukcie a výstavba železničných mostných objektov a nadjazdov železničných tratí
 • kompletná rekonštrukcia a peronizácia železničných staníc
 • budovanie protihlukových stien, oporných a zárubných múrov
 • budovanie káblových chráničkových trás
   

MOSTY
 

 • komplexná výstavba mostov
 • výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov
 • segmenty priečne delených konštrukcií z vlastnej výrobne v Senci
 • technológia letmej betonáže použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí
 • mostné konštrukcie z monolitického betónu budované na pevnej skruži
 • systém výsuvného debnenia 
 • mosty budované postupným vysúvaním nosnej konštrukcie
 • výroba a montáž mostných ložísk a dilatácií nosnej konštrukcie mostov
 • budovanie železobetónových a predpätých mostných objektov pre železnice a koľajové stavby

VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, čerpacích staníc, úpravní vody, vodojemov
 • výstavba kanalizačných sietí všetkých priemerov
 • výstavba vodovodov všetkých priemerov
 • výstavba vodných diel
 • výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
 • regulácia vodných tokov a riek
   
 • budovanie diel protipovodňovej ochrany

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
 

 • komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
 • nosné skelety všetkých druhov stavieb z monolitického betónu a prefabrikátov
 • zakladanie objektov pozemného staviteľstva
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
 • výstavba cestných a železničných tunelov, kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva

OSTATNÉ DIELA INŽINIERSKEHO STAVITEĽSTVA
 

 • rekonštrukcia a výstavba cestných a železničných tunelov rôznymi technológiami
 • výstavba kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva
 • výstavba veľkých investičných celkov
 • rekonštrukcia a výstavba letísk
   
 • výstavba športových a rekreačných zariadení
   

Doprastav  svoju stavebnú činnosť realizuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek. Komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj dodávke projektu a inžinieringu.  Doprastavdisponuje vlastným výskumno-vývojovým pracoviskom pre vývoj nových technológií a riešenie špecializovaných úloh a akreditovanými laboratóriami pre skúšanie stavebných procesov a materiálov.
 


 

Doprastav a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

ivana.paulinyova@doprastav.sk

Ing. Dušan Mráz

CEO
Ing. Dušan Mráz

Kontaktná osoba
Ivana Paulinyová
mailto:ivana.paulinyova@doprastav.sk