Stanovy

S T A N O V Y
Združenia pre rozvoj investícií - ISA

Investment Support Association – ISA

 

Preambula


Členovia Združenia pre rozvoj investícií - ISA vyhlasujú, že sú si vedomí strategického významu investícií pre rozvoj hospodárstva Slovenskej republiky a s cieľom podporiť podnikateľské aktivity zahraničných a domácich investorov sa dohodli na založení záujmového združenia právnických osôb: Združenie pre rozvoj investícií – ISA (ďalej len „ISA") a na stanovách ISA (ďalej len „Stanovy“) v tomto znení:


Tieto Stanovy nadväzujú priamo na zakladateľskú zmluvu o založení Združenia pre 
rozvoj  investícií – ISA zo dňa 5. mája 2011 (ďalej len „Zakladateľská zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú prílohu.

I.          Názov a sídlo

 

1.1       Združenie má názov: Združenie pre rozvoj  investícií - ISA (ďalej len „ISA"). Názov ISA v anglickom jazyku znie nasledovne: Investment Support Association - ISA.

 

1.2 Sídlom ISA je: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

II. Predmet činnosti ISA


2.1       Predmetom činnosti ISA je:

 

a)         Podpora Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO (ďalej len „SARIO") pri získavaní a zabezpečení prílevu priamych zahraničných investícií do Slovenskej republiky.

b)         Poskytovanie služieb zahraničným a domácim investorom na základe dobrovoľnej, rýchlej a efektívnej spolupráce členov ISA.

c)         Propagácia podnikateľských a iných aktivít riadnych a zakladajúcich členov ISA a tých partnerov ISA, ktorých schváli Plenárne zasadnutie ako súčasť partnerskej štruktúry ISA.

d)         Podpora rozvoja podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v zahraničí.

 

 

III. Doba trvania ISA


3.1       Združenie sa zakladá na dobu neurčitú s účinnosťou od 5. mája 2011.

IV. Vznik a zánik členstva


4.1       Členstvo v ISA je:

 

(a)  zakladajúce a

(b)  riadne.

 

4.2       Zakladajúce členstvo

 

4.2.1      Zakladajúci členovia ISA sú nasledujúce právnické osoby, ktoré uzatvorili Zakladateľskú zmluvu:

 

(i)            Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „SARIO“), IČO 36070513;

(ii)           Allen & Overy Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35857897;

(iii)          CB Richard Ellis s.r.o., so sídlom Námestie 1.Mája, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO 35942975;

(iv)         EKOJET, s.r.o., so sídlom Tehelná 19, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35734990;

(v)          FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35955341;

(vi)         GFI, a.s., so sídlom Brnianska 49, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36735230;

(vii)        Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35874155;

(viii)       HB REAVIS Slovakia a.s., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31346065;

(ix)         IPEC – Projekt, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35683881;

(x)          KPMG Slovensko spol. s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31348238;

(xi)         PROMA, s.r.o., so sídlom Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 31621252;

(xii)        Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35739347.

 

 

a ktorých členstvo v ISA vzniklo ku dňu založenia ISA. Zakladajúci členovia majú osobitné postavenie bližšie upravené v týchto Stanovách.

4.3       Riadne členstvo

 

4.3.1    ISA je otvoreným združením, ktorého riadnymi členmi sa môžu stať právnické osoby, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni, majúce dobrú povesť, a ktoré už dosiahli vo svojom odbore pozoruhodné výsledky, ktoré sú schopné preukázať, a ktorých prevažná časť podnikateľských aktivít spočíva v poskytovaní poradenstva a iných služieb, najmä v oblastiach financií, práva, ekonomiky, informačných systémov a ďalších služieb aktuálne zaradených do zoznamu služieb ponúkaných prostredníctvom ISA.

 

4.3.2    Riadne členstvo vzniká:

(a)       Prijatím kandidáta na členstvo. Prijatím kandidáta na členstvo Predstavenstvom s účinnosťou ku dňu, v ktorom doručí ISA svoje vyhlásenie o tom, že pristupuje k Zakladateľskej zmluve ISA, alebo k inému dňu ktorý určí v rozhodnutí Predstavenstvo.  Vznik členstva v ISA je viazaný na splnenie každej z nasledujúcich podmienok:

 

i)     doručenie prihlášky na prijatie za riadneho člena (vrátane stanovených dokumentov v bode ii) tohto odseku) kandidáta na členstvo Výkonnému výboru (ďalej len „Prihláška“);

 

ii)    spolu s Prihláškou kandidáta na členstvo predložiť nižšie uvedené dokumenty:

 

-       minimálne dva (2) odporúčacie listy od súčasných riadnych alebo zakladajúcich členov ISA;

-       aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra kandidáta na členstvo;

-       kladné referencie v súvislosti so službami alebo inými plneniami poskytnutými kandidátom na členstvo od dvoch (2) zahraničných alebo nadnárodných klientov;

-       výročnú správu kandidáta na členstvo za rok bezprostredne predchádzajúci roku podania Prihlášky, ak je kandidát na členstvo povinný ju vyhotovovať podľa právnych predpisov;

-       správu audítora k poslednej účtovnej závierke kandidáta na členstvo, ak sa u kandidáta na členstvo podľa  právnych predpisov vyžaduje;

-       výpis z obchodného registra alebo podobného registra, ktorý potvrdzuje, že kandidát na členstvo poskytuje služby v oblasti, ktorú kandidát na členstvo uvádza ako svoju hlavnú oblasť podnikania;

-       doklad o tom, že kandidát na členstvo nemá voči orgánom štátu, verejnej správy alebo samosprávy žiadne nedoplatky voči verejným rozpočtom, a to najmä, nie však výlučne nedoplatky na daniach, poplatkoch, platbách na sociálne a zdravotné poistenie, ktorý by bol starší, ako tri (3) mesiace ku dňu podania Prihlášky. Dokladom podľa tohto bodu sa rozumie aj čestné vyhlásenie kandidáta na členstvo o tom, že kandidát na členstvo nemá žiadne nedoplatky uvedené v tomto bode;

-       výpis z registra trestov Slovenskej republiky fyzickej osoby oprávnenej konať v mene kandidáta na členstvo nie starší ako tri (3) mesiace. Dokladom podľa tohto bodu sa rozumie aj čestné vyhlásenie tejto fyzickej osoby o tom, že nebola v trestnom konaní odsúdená pre akýkoľvek trestný čin;

-       doklad o tom, že kandidátovi na členstvo bol udelený ISO certifikát (v prípade, ak bol kandidátovi na členstvo udelený).

 

Predložené dokumenty prerokuje a schváli Výkonný výbor. V prípade, ak Výkonný výbor  vysloví súhlas s prijatím kandidáta na člena za člena ISA odporučí Predstavenstvu schváliť žiadosť kandidáta na členstvo. Predstavenstvo nie je stanoviskom a odporúčaniami Výkonného výboru viazané.

 

iii)   schválenie Prihlášky (vrátane stanovených dokumentov podľa písm. (a) (ii) tohto bodu) kandidáta na členstvo Predstavenstvom;

 

iv)   doručenie ISA vyhlásenia kandidáta o tom, že pristupuje k Zakladateľskej zmluve ISA.

 

(b)       Prevodom členstva. Prevodom členstva v prípade, keď zakladajúci alebo riadny člen ako právnická osoba nezaniká, a to podľa zmluvy o prevode členstva schválenej Predstavenstvom. Členstvo v ISA v takom prípade osobe, na ktorú sa členstvo prevádza vzniká dňom, v ktorý budú splnené obidve nasledujúce podmienky: (a) Predstavenstvo schváli zmluvu o prevode členstva a (b) osoba, na ktorú sa členstvo prevádza doručí ISA svoje vyhlásenie o tom, že pristupuje k Zakladateľskej zmluve ISA.

 

(c)       Právnym nástupníctvom. Prevodom členstva v rámci právneho nástupníctva v prípade zániku člena ako právnickej  osoby podľa ustanovení 4.5 Stanov, a to ku dňu uvedenému v bode 4.5.2 Stanov.

 

4.4       Zánik Zakladajúceho a Riadneho členstva

 

4.4.1    Riadne a zakladajúce členstvo zaniká:

 

(a)       Vystúpením člena. Každý z členov ISA má právo vystúpiť z ISA. Členstvo v ISA 
zaniká členovi ISA dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení z ISA Výkonnému výboru.

 

(b)       Automatickým vylúčením. Členstvo v ISA zaniká automatickým vylúčením zakladajúceho alebo riadneho člena v prípade, ak zakladajúci alebo riadny člen nezaplatí stanovený členský príspevok prípadne iný príspevok na aktivity ISA v určenom termíne podľa týchto Stanov, a to ani v tridsať (30) dňovej lehote potom, ako ho na zaplatenie tohto členského príspevku prípadne iného príspevku na aktivity ISA vyzval Výkonný výbor a po uplynutí tejto tridsať (30) dňovej lehoty o vylúčení rozhodne Predstavenstvo.

 

(c)       Vylúčením. Zakladajúci a riadny člen ISA môže byť na návrh ktoréhokoľvek riadneho a zakladajúceho člena ISA vylúčený, ak sa dopustí konania, ktoré závažným spôsobom alebo opakovane ohrozuje dobrú povesť ISA, alebo ktoré predstavuje závažné alebo opakované porušenie etického kódexu člena združenia ISA (ďalej len „Etický kódex“) alebo Stanov ISA. O vylúčení člena rozhoduje Predstavenstvo.

 

(d)       Zánikom právnej subjektivity riadneho a zakladajúceho člena. Členstvo zaniká aj vtedy, ak prechádzajú všetky práva a povinnosti riadneho a zakladajúceho člena (univerzálna sukcesia) na právneho nástupcu; právny nástupca riadneho a zakladajúceho člena však môže požiadať o prevod riadneho a zakladajúceho členstva. V tom prípade sa postupuje podľa ustanovení článku 4.5 Stanov.

 

(e)       Prevodom členstva. Členstvo zaniká aj prevodom riadneho a zakladajúceho členstva na základe zmluvy o prevode členstva schválenej Predstavenstvom.

 

(f)        Zánikom ISA.

 

4.4.2    Pri zániku členstva v priebehu účtovného obdobia nemá člen, ktorého členstvo zaniklo, právo na vrátenie členského príspevku alebo iného príspevku na aktivity ISA uhradeného za ten kalendárny rok, v ktorom zaniklo jeho členstvo v ISA.


4.5       Prevod riadneho a zakladajúceho členstva v rámci právneho nástupníctva

 

4.5.1    Ak dôjde k zániku zakladajúceho alebo riadneho členstva v dôsledku straty právnej subjektivity zakladajúceho alebo riadneho člena, a všetky jeho práva a povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu (univerzálna sukcesia), môže sa právny nástupca stať riadnym členom ISA za splnenie všetkých týchto podmienok:

 

a)    právny nástupca predloží Výkonnému výboru ISA Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a doklady o tom, že je právnym nástupcom zanikajúceho zakladajúceho alebo riadneho člena;

 

b)    Predstavenstvo na svojom zasadnutí schváli prijatie právneho nástupcu za riadneho člena ISA. Predstavenstvo môže rozhodnúť o prijatí či neprijatí právneho nástupcu za člena ISA podľa vlastného zváženia. Môže pritom zohľadniť najmä to, či právny nástupca spĺňa podmienky členstva stanovené v článku 4.2 týchto Stanov.

 

4.5.2    Za podmienok uvedených v predchádzajúcom bode sa právny nástupca stáva členom dňom, v ktorý budú splnené obidve nasledujúce podmienky: (a) právnemu nástupcovi je písomne oznámené, že Predstavenstvo jeho Prihlášku odsúhlasilo a (b) právny nástupca doručí ISA svoje vyhlásenie o tom, že pristupuje k Zakladateľskej zmluve ISA. V takom prípade sa vstupný členský príspevok ani úhrada za prevádzku a služby ISA nevyberie a pri ročnom zúčtovaní členských príspevkov sa tieto dva subjekty považujú za jeden.

 

4.5.3    Uvedené pravidlá sa uplatňujú aj v prípade, že doterajší člen zanikne s viacerými právnymi nástupcami, a to pre každého právneho zástupcu osobitne.

 

4.6       Oprávnenie konať za zakladajúceho a riadneho člena

 

4.6.1    Za zakladajúceho a riadneho člena koná jeho štatutárny orgán, prípadne osoba poverená štatutárnym orgánom alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene (na základe trvalého alebo ad hoc písomného splnomocnenia). Táto osoba sa zúčastňuje rokovaní orgánov ISA a hlasovania. V prípade poverenia alebo splnomocnenia osoby na trvalé zastupovanie v orgánoch ISA je potrebné také poverenie alebo splnomocnenie a jeho odvolanie doručiť Výkonnému výboru.

 

4.7       Čestný poradca

 

4.7.1    Združenie môže udeliť doživotnú funkciu čestného poradcu fyzickým osobám, ktoré sa významne  zaslúžili o pozitívny obraz Slovenskej republiky, ISA alebo agentúry SARIO v zahraničí a v Slovenskej republike, a tak podstatne prispeli k rozvoju investícií v Slovenskej republike. Čestný poradca nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov ISA. Čestný poradca sa nemôže pri výkonoch svojich práv nechať zastúpiť.


4.7.2    Funkcia Čestného poradcu je možné dosiahnuť:

 

(a)  Na návrh Predstavenstva na udelenie funkcie čestného poradcu, za podmienky následného schválenia na Plenárnom zasadnutí a doložením písomnej akceptácie nominovanými. Pri splnení týchto podmienok čestné členstvo potom udeľuje Predstavenstvo s účinnosťou od jeho schválenia na Plenárnom zasadnutí.

 

(b)  Na návrh riadneho a zakladajúceho člena a písomným súhlasom nominovaného, že súhlasí s ponúknutou funkciou.

 

4.7.3    Funkcia Čestného poradcu zaniká

 

(i)     Úmrtím čestného  poradcu;

(ii)    Zánikom ISA;

(iii)   Vzdaním sa funkcie čestného poradcu; a

(iv)   Z dôvodov a spôsobom uvedenými v článku 4.7.4.

 

4.7.4      Plenárne zasadnutie môže z vážnych dôvodov (ako napríklad začatie trestného konania) pozastaviť právo zastávať funkciu čestného poradcu až do odstránenia dôvodu k pozastaveniu tejto funkcie; alebo môže z vážnych dôvodov zbaviť osobu funkcie čestného poradcu (Napr. pre právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin). V takých prípadoch rozhoduje Plenárne zasadnutie.

 

V.      Členský príspevok prípadne iné príspevky na aktivity ISA

 

5.1    Zakladajúci člen ako aj riadny člen je povinný uhrádzať každoročne členský príspevok ISA, alebo iné príspevky na aktivity ISA vo výške stanovenej pre obdobie príslušného kalendárneho roka Predstavenstvom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zakladajúceho člena SARIO. Predstavenstvo schváli výšku členského príspevku, prípadne iné príspevky na aktivity ISA na príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. januára tohto roka. V prípade, ak Predstavenstvo neschváli novú výšku členského príspevku prípadne iné príspevky na aktivity ISA na príslušný kalendárny rok, zakladajúci a riadni členovia uhradia ISA členský príspevok prípadne iné príspevky na aktivity ISA vo výške určenej pre predchádzajúci kalendárny rok. Členský príspevok prípadne iné príspevky na aktivity ISA sú splatné do tridsiatich (30) kalendárnych dní doručenia účtovného dokladu zakladajúcemu a/ alebo riadnemu členovi.

 

5.2    V prípade nadobudnutia zakladajúceho alebo riadneho členstva v ISA je novoprijatý člen povinný uhradiť členský príspevok prípadne iné príspevky na aktivity ISA za príslušný kalendárny rok najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia svojho členstva v ISA.

 

5.3    Získanie funkcie čestného poradcu ISA a výkon jeho práv sú bezodplatné a nie sú viazané na zaplatenie akéhokoľvek členského príspevku alebo iného príspevku na aktivity ISA.

 

VI. Práva a povinnosti členov ISA


6.1. Riadny a zakladajúci člen ISA má právo:

 

a)    podieľať sa na činnosti a rozhodovaní o činnosti ISA podľa týchto Stanov;

b)    na základe zaslania písomnej žiadosti adresovanej Predstavenstvu nazerať do účtovných výkazov a ďalších interných dokumentov ISA, pričom je viazaný mlčanlivosťou voči tretím osobám;

c)    byť prezentovaný formou profilu spoločnosti (člena ISA) v brožúre ISA, 
ktorá je, ako súhrnná informácia o službách, ktoré ISA ponúka, odovzdávaná  potenciálnym domácim a zahraničným investorom (ďalej len „Brožúra ISA“); rozsah informačného profilu pre  každého člena ISA je stanovený v rozsahu jednej strany formátu A4 s tým, že tieto informácie budú zverejnené tak v Brožúre ISA, tak na internetových stránkach ISA; Výkonný výbor ich aktualizuje do štrnástich (14) dní od písomného doručenia požadovanej zmeny;

d)    voliť a nominovať svojich zástupcov do orgánov ISA;

e)    požadovať od Výkonného výboru poskytnutie informácií ohľadom činnosti a fungovania ISA;

f)     na svoje náklady obdržať zápisnice z Plenárneho zasadnutia a periodické informácie 
o interných akciách ISA.

 

6.2       Zakladajúci a riadny člen ISA je povinný najmä:

 

a)    konať v záujme ISA a reprezentovať a ochraňovať záujmy Slovenskej republiky doma i v zahraničí;

b)    platiť členské príspevky prípadne iné príspevky na aktivity ISA vo výške a v lehotách určených Predstavenstvom;

c)    každé tri (3) roky predkladať Výkonnému výboru potvrdenie o tom, že nemá nedoplatky voči verejným rozpočtom viac než tridsať (30) dní po lehote ich splatnosti prípadne čestné vyhlásenie o tom, že tieto nedoplatky nemá, a predkladať prípadné novo získané ISO certifikáty;

d)    dodržiavať Etický kódex ISA;

e)    nepoškodiť dobré meno ISA, ostatných riadnych členov úmyselným alebo nedbanlivostným konaním.


6.3       Čestný poradca ISA má právo:

 

a)    zúčastňovať sa na rokovaniach Plenárneho zasadnutia ISA;

b)    zúčastniť sa rozpravy k prerokovaným bodom programu Plenárneho zasadnutia;

c)    adresovať v písomnej forme Výkonnému výboru otázky týkajúce sa činnosti a fungovania ISA;

d)    obdržať zápisnicu z Plenárneho zasadnutia a periodické informácie o interných 
akciách ISA.

 

6.4       Od čestného poradcu ISA sa očakáva, že bude najmä:

 

a)    propagovať Slovenskú republiku ako vhodnú lokalitu pre priame zahraničné investície a ISA a jeho členov ako vhodných partnerov pre poskytovanie služieb domácim a zahraničným investorom;

b)    využívať svoje vedomosti, skúsenosti a kontakty k aktívnemu zlepšovaniu investičného prostredia v Slovenskej republike;

c)    v rámci svojich možností napomáhať ISA pri získavaní prostriedkov na rozvoj svojej 
činnosti.

 

VII. Orgány ISA


7.1       ISA zriaďuje nasledovné orgány:


(a) Plenárne zasadnutie (General Meeting)
(b) Predstavenstvo (Board of Directors)

(c) Výkonný výbor (Executive Committee)
(d) Kontrolnú komisiu (Supervisory Board)

Na výkon svojich činností a plnenie úloh v rámci svojich pôsobností môže Výkonný výbor zriadiť sekretariát (ďalej len „Sekretariát“).

 

7.2       Plenárne zasadnutie (General Meeting)

 

7.2.1    Plenárne zasadnutie a tvoria ho všetci riadni a zakladajúci členovia ISA. Plenárne zasadnutie sa koná spravidla jeden (1) krát ročne a zvoláva ho Výkonný výbor alebo jeho predseda alebo podpredseda. Plenárne zasadnutie môže vždy zvolať zakladajúci člen SARIO, alebo zakladajúci alebo riadni členovia ISA, ktorí majú k dispozícii viac, než dvadsať percent (20%) hlasovacích práv v Plenárnom zasadnutí. Plenárneho zasadnutia sa môžu zúčastniť tiež čestní poradcovia a hostia pozvaní Predstavenstvom alebo Výkonným výborom.

 

7.2.2      Výkonný výbor je povinný zabezpečiť rozposlanie pozvánok všetkým zakladajúcim a riadnym členom, ako aj čestným poradcom, a to spravidla vo forme elektronickej pozvánky (formou e-mailu) na konania Plenárneho zasadnutia, a to v lehote najmenej pätnásť (15) dní pred konaním Plenárneho zasadnutia. Pozvánka na konanie Plenárneho zasadnutia obsahuje miesto, dátum a hodinu konania Plenárneho zasadnutia, jeho program a prílohy rokovania Plenárneho zasadnutia. V prípade, ak zvoláva Plenárne zasadnutie zakladajúci člen SARIO alebo členovia ISA, rozoslanie pozvánok na Plenárne zasadnutie môže zabezpečiť vždy SARIO alebo člen ISA, ktorý sa podieľa na zvolaní Plenárneho zasadnutia.

 

7.2.3      Na účely určenia uznášaniaschopnosti Plenárneho zasadnutia a hlasovania na Plenárnom zasadnutí má každý člen ISA jeden (1) hlas. Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ISA. Prítomní riadni a zakladajúci členovia sa zapíšu do Prezenčnej listiny, ktorá obsahuje obchodné meno alebo názov právnickej osoby a meno fyzickej osoby konajúcej v jej mene, prípadne meno oprávnenej osoby, ktorá sa preukáže písomným plnomocenstvom s povolením konať v jej mene, a jej sídlo, prípadne bydlisko. Správnosť Prezenčnej listiny potvrdzuje svojim podpisom predseda Plenárneho zasadnutia. Ak nie je Plenárne zasadnutie uznášaniaschopné, zvolá Výkonný výbor náhradné Plenárne zasadnutie novou pozvánkou; ustanovenia o Plenárnom zasadnutí sa použijú primerane aj na náhradné Plenárne zasadnutie.

 

7.2.4    Plenárne zasadnutie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov ISA, ak tieto Stanovy neurčujú inak.

 

7.2.5    Do pôsobnosti Plenárneho zasadnutia patrí:

 

a)    schvaľovanie návrhu Predstavenstva na udelenie statusu čestného poradcu;

b)    rozhodovanie o pozastavení, o zrušení pozastavenia alebo zrušení funkcie čestného poradcu;

c)    voľba a odvolávanie členov Kontrolnej  komisie;

d)    voľba a odvolávanie členov Predstavenstva (s výnimkou Prvého Predstavenstva);

e)    schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky ISA a rozhodovanie o naložení s výsledkom hospodárenia ISA.

 

7.2.6    Plenárnemu zasadnutiu predsedá predseda Výkonného výboru alebo ním určený člen Výkonného výboru. Zápisnica o schôdzi Plenárneho zasadnutia obsahuje názov a sídlo ISA, miesto a dobu konania plenárneho zasadnutia, meno predsedu Plenárneho zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, opis prerokovania jednotlivých bodov programu, rozhodnutie Plenárneho zasadnutia s uvedením výsledkov hlasovania. Zápisnicu o schôdzi Plenárneho zasadnutia podpisujú predseda Plenárneho zasadnutia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice. V prípade, ak Plenárne zasadnutie zvolá SARIO alebo členovia ISA za podmienok uvedených v článku 7.2.1 týchto Stanov, zástupcovia členov zúčastnených na tomto Plenárnom zasadnutí si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedov Plenárneho zasadnutia.

 

7.2.7    Zakladajúci a riadni členovia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Plenárneho zasadnutia. Návrh rozhodnutia môže predložiť ostatným členom buď (a) Predstavenstvo, (b) zakladajúci člen SARIO, alebo (c) zakladajúci alebo riadni členovia ISA, ktorým prislúcha viac, než pätnásť percent  (15%) hlasovacích práv v Plenárnom zasadnutí (ďalej len „Predkladatelia návrhu“). V návrhu Predkladatelia návrhu oznámia všetkým ostatným členom ISA lehotu na písomné vyjadrenie sa k predloženému návrhu, ktoré členovia ISA zasielajú na adresu sídla ISA. V prípade, ak sa člen ISA k návrhu Predkladateľov návrhu v určenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Pre účely tohto spôsobu rozhodovania sa primerane aplikujú ustanovenia článku 7.2. V prípade, ak Predkladatelia návrhu nedoručia návrh rozhodnutia všetkým členom ISA, takto prijaté rozhodnutie je neplatné.

 

7. 3      Predstavenstvo (Board of Directors)

 

7.3.1    Predstavenstvo je najvyšším orgánom ISA. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú Stanovami vyhradené Plenárnemu zasadnutiu, Kontrolnej komisii alebo Výkonnému výboru.

 

7.3.2.    Predstavenstvo má deviatich (9) členov. Členov Prvého Predstavenstva zvolia zakladajúci členovia ISA na ustanovujúcej členskej schôdzi z kandidátov nominovaných zakladajúcimi členmi ISA. Najneskôr do desiatich (10) odo dňa vzniku ISA zvolá generálny riaditeľ SARIO prvú schôdzu Prvého Predstavenstva (ďalej len „Prvé Predstavenstvo“). Funkčné obdobie členov Prvého Predstavenstva začína plynúť dňom vzniku ISA. Funkčné obdobie členov Predstavenstva (vrátane Prvého Predstavenstva) je tri (3) roky. Štyroch (4) členov Predstavenstva volí a odvoláva Plenárne zasadnutie, pričom každý zakladajúci aj riadny člen ISA má právo navrhnúť jedného (1) kandidáta na člena Predstavenstva. Zostávajúci piati (5) členovia Predstavenstva sú členovia Výkonného výboru. Členom Predstavenstva môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa slovenských právnych predpisov.

 

7.3.3.    Člen Predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Ak zo svojej funkcie odstúpi člen Predstavenstva, ktorý je zároveň členom Výkonného výboru, jeho odstúpením z funkcie zároveň automaticky zaniká aj jeho členstvo vo Výkonnom výbore. Toto odstúpenie je účinné okamihom, kedy ho Predstavenstvo prerokuje. Ak ho Predstavenstvo neprerokuje na svojom najbližšom zasadnutí, považuje sa odstúpenie za účinné dňom konania najbližšieho zasadnutia Predstavenstva. Predstavenstvo môže zvoliť náhradného člena Predstavenstva (tzv. kooptácia) do budúceho konania Plenárneho 
zasadnutia, a to z radov kandidátov navrhnutých zakladajúcimi a riadnymi členmi za predpokladu predchádzajúceho súhlasu osoby navrhovanej za náhradného člena.

 

7.3.4    Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä:

 

a)    rozhodovanie o zmene Stanov, pričom zmeny Stanov sa oznamujú registrovému orgánu;

b)    rozhodovanie o zrušení ISA s likvidáciou, vymenovaní a odvolaní likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny a schválení rozdelenia likvidačného zostatku;

c)    rozhodovanie o zrušení ISA bez likvidácie v prípade, že zánik ISA bude viazaný na prechod práv a povinností na právneho nástupcu;

d)    schvaľovanie Prihlášok kandidátov na členstvo a schvaľovanie zmlúv o prevode  členstva;

e)    rozhodovanie o vylúčení zakladajúceho alebo riadneho člena;

f)     určovanie výšky členského príspevku ISA prípadne iných príspevkov na aktivity ISA a ich splatnosti;

g)    schvaľovanie zoznamu služieb ponúkaných členmi ISA;

h)    schvaľovanie ročného plánu činnosti ISA;

i)      schvaľovanie pravidiel hospodárenia ISA

j)      príprava a schvaľovanie partnerskej štruktúry ISA, vrátane výšky a zloženia finančných príspevkov partnerov;

k)    schvaľovanie ročného projektu partnerskej spolupráce (ďalej len „Projekt partnerskej spolupráce“);

l)      schvaľovanie podpisového poriadku ISA, ktorý je prístupný všetkým členom ISA k nahliadnutiu;

m)  schvaľovanie Etického kódexu člena ISA;

n)    schvaľovanie metodického pokynu pre evidenciu členov ISA;

  • o)    vymenúvanie a odvolávanie Ostatných členov Výkonného výboru;

p)    rozhodovanie o smerovaní činností ISA a určovanie cieľov a stratégie činnosti ISA;

q)    rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré Stanovy nevyhradzujú Plenárnemu zasadnutiu, Výkonnému výboru alebo Kontrolnej komisii.

 

7.3.5    Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ tieto Stanovy neustanovujú inak. Každý člen Predstavenstva má jeden (1) hlas. Na schválenie rozhodnutí uvedených v bode 7.3.4 písm. a), b), c) a m) je okrem väčšiny uvedenej v prvej vete tohto bodu potrebný vždy aj súhlas člena Predstavenstva nominovaného zakladajúcim členom SARIO.

 

7.3.6      Zasadnutia Predstavenstva (s výnimkou Prvého Predstavenstva) zvoláva predseda alebo podpredseda Výkonného výboru, a to spravidla jeden (1) krát mesačne. Predstavenstvo môžu vždy tiež zvolať traja (3) členovia Predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva sú neverejné, môže sa ich zúčastniť každý člen Kontrolnej komisie. Predseda alebo podpredseda Výkonného výboru zabezpečia, aby o rokovaní a prijatých uzneseniach Predstavenstva bol vyhotovený zápis, ktorý podpíšu všetci zúčastnení členovia.

 

7.3.7      Predstavenstvu predsedá Predseda Výkonného výboru alebo ním určený člen Výkonného výboru. Zápisnica o schôdzi Predstavenstva obsahuje názov a sídlo ISA, miesto a dobu konania Predstavenstva, meno a podpis predsedu Predstavenstva, meno a podpis zapisovateľa zápisnice, opis prerokovania jednotlivých bodov programu, rozhodnutie Predstavenstva s uvedením výsledkov hlasovania. V prípade, ak Predstavenstvo zvolajú jeho členovia za podmienok uvedených v článku 7.3.6 týchto Stanov, členovia Predstavenstva si spomedzi seba zvolia predsedu Predstavenstva a zapisovateľa zápisnice.

 

7.3.8      Členovia Predstavenstva môžu prijímať rozhodnutia aj bez zvolania Predstavenstva. Návrh rozhodnutia môže predložiť ostatným členom ktorýkoľvek člen Predstavenstva, pričom v návrhu oznámi ostatným členom Predstavenstva lehotu na písomné vyjadrenie sa (formou poštovej zásielky, faxu alebo e-mailu) k predloženému návrhu. Členovia Predstavenstva svoje vyjadrenia zasielajú predsedovi Výkonného výboru. V prípade, ak sa člen Predstavenstva v stanovenej lehote k predloženému návrhu nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Pre účely tohto spôsobu rozhodovania sa primerane použijú ustanovenia článku 7.3. V prípade, ak člen Predstavenstva predkladajúci návrh nedoručí návrh rozhodnutia všetkým členom Predstavenstva, takto prijaté rozhodnutie je neplatné.

 

7.4       Výkonný výbor (Executive Committee)

 

7.4.1      Výkonný výbor je výkonným a štatutárnym orgánom ISA, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu.

 

7.4.2.    Výkonný výbor má piatich (5) členov, a tvorí ho:

 

(a)   Generálny riaditeľ SARIO, ktorý je tiež predsedom Výkonného výboru (ďalej len „Predseda Výkonného výboru“);

(b)   Zostávajúci štyria (4) členovia Výkonného výboru vymenúvaní a odvolávaní spôsobom uvedeným v článku 7.3 týchto Stanov (ďalej len „Ostatní členovia“). S výnimkou Prvého Výkonného výboru, Ostatných členov Výkonného výboru volí Predstavenstvo z kandidátov navrhnutých členmi Predstavenstva, pričom platí, že každý člen Predstavenstva môže navrhnúť len jedného (1) kandidáta.

 

Členov Prvého Výkonného výboru zvolia zakladajúci členovia ISA na ustanovujúcej členskej schôdzi z kandidátov nominovaných zakladajúcim členom SARIO (ďalej len „Prvý Výkonný výbor“). Najneskôr do desiatich (10) odo dňa vzniku ISA zvolá Predseda Výkonného výboru prvú schôdzu Prvého Výkonného výboru. Všetci členovia Výkonného výboru sa svojím vymenovaním automaticky stávajú aj členmi Predstavenstva.

 

7.4.3.    Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je tri (3) roky. Funkčné obdobie členov Prvého Výkonného výboru začína plynúť dňom vzniku ISA, pričom funkčné obdobie členov Prvého Výkonného výboru skončí na desiaty (10) deň po uplynutí prvých troch (3) rokov odo dňa vzniku ISA. Členom Výkonného výboru môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa slovenských právnych predpisov. Členovia Výkonného výboru volia zo svojich radov podpredsedu Výkonného výboru jednoduchou väčšinou.  Člen Výkonného výboru môže zo svojej funkcie odstúpiť. Ak zo svojej funkcie odstúpi člen Výkonného výboru, odstúpením z funkcie člena Výkonného výboru automaticky zaniká aj jeho členstvo v Predstavenstve. Toto odstúpenie je účinné okamihom, kedy ho Predstavenstvo prerokuje. Ak ho Predstavenstvo neprerokuje na svojom najbližšom zasadnutí, považuje sa odstúpenie za účinné dňom konania najbližšieho zasadnutia Predstavenstva.

 

7.4.4      V mene ISA koná smerom navonok a ISA zaväzujú aspoň dvaja (2) členovia Výkonného výboru spoločne, pričom jedným z takto konajúcich členov Výkonného výboru je vždy Predseda Výkonného výboru.

 

7.4.5      Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí najmä:

 

a)    posudzovanie a schvaľovanie Prihlášky kandidátov na nových členov ISA a ich predkladanie Predstavenstvu na schválenie;

b)    vymenúvanie, odvolávanie a rozhodovanie o pracovných podmienkach vedúceho Sekretariátu a členov, prípadne zamestnancov Sekretariátu;

c)    posudzovanie dokumentov a podkladov pripravovaných na Plenárne zasadnutie;

d)    zvolávanie riadneho alebo mimoriadneho Plenárneho zasadnutia;

e)    zvolávanie Predstavenstva;

f)     navrhovanie kandidátov na čestných poradcov Plenárnemu zasadnutiu;

g)    schvaľovanie a uzatváranie jednotlivých partnerských, mandátnych, zamestnaneckých alebo iných zmlúv;

h)    vedenie účtovníctva ISA;

i)      predkladanie ročnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky ISA na schválenie Plenárnemu zasadnutiu;

j)      vypracovanie a predkladanie výročnej správy o činnosti ISA Plenárnemu zasadnutiu;

k)    predkladanie Predstavenstvu návrhov na prijatie krokov smerujúcich k dosiahnutiu vytýčených cieľov ISA;

l)      vypracovanie podpisového poriadku ISA a metodického pokynu pre evidenciu členov ISA;

m)  vydávanie základných informačných materiálov o ISA, jeho činnosti a o jeho členoch;

n)    zabezpečovanie prvého a nasledujúcich kontaktov s domácimi a zahraničnými klientmi, prezentovanie činnosti ISA, jeho členov a partnerov ISA;

  • o)    distribuovanie propagačných materiálov ISA v rámci zahraničných i tuzemských 
    marketingových aktivít ISA a odovzdávanie ich investorom, klientom a záujemcom;

p)    na požiadanie informovanie členov o prijatých nových riadnych členoch, o udelení funkcie čestného poradcu, o zániku zakladajúceho a riadneho členstva alebo o pozastavení alebo zániku statusu čestného poradcu;

q)    so súhlasom investorov informovanie členov o zámeroch zahraničných a domácich investorov;

r)     zabezpečovanie realizácie projektu partnerskej spolupráce pre príslušný rok;

s)    zabezpečovanie riadneho chodu a hospodárenia ISA.

 

7.4.6      Členovia Výkonného výboru sa môžu zúčastniť na zasadnutiach Plenárneho zasadnutia a na žiadosť členov ISA informovať Plenárne zasadnutie o svojej činnosti. Výkonný výbor zvolá mimoriadne Plenárne zasadnutie ak zistí, že celková strata ISA dosiahla dvoj (2) násobok celkovej hodnoty majetku ISA vedeného v súvahe ISA. Na žiadosť Predstavenstva sa členovia Výkonného výboru zúčastňujú zasadnutí Predstavenstva.

 

7.4.7      Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň traja (3) jeho členovia. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov.

 

7.4.8      Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva jeho predseda alebo podpredseda. Zasadnutia Výkonného výboru sú neverejné. Predseda, prípadne podpredseda Výkonného výboru zabezpečia, aby o rokovaní a prijatých uzneseniach Výkonného výboru bol vyhotovený zápis, ktorý podpíše predseda Výkonného výboru a ďalší člen Výkonného výboru.

 

7.4.9      Pre účely výkonu svojich činností a pôsobnosti si Výkonný výbor môže zriadiť Sekretariát. Na základe pokynov Výkonného výboru Sekretariát zabezpečuje a vybavuje bežné organizačné, technické a hospodárske záležitosti zverené Výkonnému výboru alebo iným orgánom ISA. Za výkon svojej činnosti Sekretariát zodpovedá Výkonnému výboru. Organizačnú štruktúru, presnú náplň činnosti a počet zamestnancov a/ alebo členov Sekretariátu určí Výkonný výbor. Činnosť a fungovanie Sekretariátu organizačne zabezpečuje SARIO.

 

 

 

 

7.5       Kontrolná komisia (Supervisory Board)

 

7.5.1    Kontrolná komisia dohliada a kontroluje hospodárenie ISA. Za týmto účelom je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných dokladov, do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti ISA a požadovať od Výkonného výboru akékoľvek ďalšie informácie o činnosti a hospodárení ISA.

 

7.5.2    Kontrolná komisia má troch (3) členov. Funkčné obdobie členov Kontrolnej komisie je tri (3) roky. Členov Prvej Kontrolnej komisie zvolia zakladajúci členovia ISA na ustanovujúcej členskej schôdzi z kandidátov nominovaných zakladajúcimi členmi (ďalej len „Prvá Kontrolná komisia“). Funkčné obdobie členov Prvej Kontrolnej komisie začína plynúť dňom vzniku ISA.  Členov Kontrolnej komisie (s výnimkou Prvej Kontrolnej komisie) volí a odvoláva Plenárne zasadnutie z kandidátov navrhnutých riadnymi a zakladajúcimi členmi, pričom platí, že každý člen môže nominovať len jedného (1) kandidáta. Členom Kontrolnej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Členom Kontrolnej komisie nemôže byť člen Predstavenstva alebo Výkonného výboru. Členovia Kontrolnej komisie volia zo svojich radov predsedu a podpredsedu.

 

7.5.3    Člen Kontrolnej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť. Toto odstúpenie je účinné okamihom, kedy ho Kontrolná komisia prerokuje. Ak ho Kontrolná komisia 
neprerokuje na svojom najbližšom zasadnutí, považuje sa odstúpenie za účinné dňom konania najbližšieho zasadnutia Kontrolnej komisie. Kontrolná  komisia môže zvoliť náhradného člena Kontrolnej komisie (tzv. kooptácia) do budúceho konania Plenárneho zasadnutia, z radov zakladajúcich a riadnych členov za predpokladu predchádzajúceho súhlasu osoby navrhnutej za náhradného člena. Kooptovanie nového člena Kontrolnej komisie musí vopred schváliť Predstavenstvo.

 

7.5.4    Do pôsobnosti Kontrolnej komisie okrem iného patrí:

 

a)    právo vyjadrovať sa k ročnej účtovnej závierke a predkladať svoje vyjadrenie Plenárnemu zasadnutiu;

b)    právo vyjadriť sa k činnosti ISA z hľadiska dodržiavania právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, Stanov ISA a dodržiavania zmluvných záväzkov;

c)    právo zvolať mimoriadne Plenárne zasadnutie v prípade zistenia zásadných nedostatkov vo finančnom hospodárení ISA;

d)    prerokúvanie a odporúčanie odpovedí Výkonného výboru na prípadné 
sťažnosti neprijatých uchádzačov o riadne členstvo v ISA;

e)    kontrolovať využívanie finančných prostriedkov v rámci projektu partnerskej 
spolupráce pre príslušný rok.

 

7.5.5    Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja (2) jej členovia. Kontrolná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Kontrolnej komisie.

 

7.5.6    Zasadnutia Kontrolnej komisie zvoláva jej predseda alebo podpredseda, najmenej jeden (1) krát ročne. V prípade prvej schôdze novo zvolenej Kontrolnej komisie zvolá zasadnutie Výkonný výbor. Zasadnutia Kontrolnej komisie sú neverejné. Predseda alebo podpredseda Kontrolnej komisie zabezpečí, aby o rokovaní a prijatých uzneseniach Kontrolnej komisie bol vyhotovený zápis, ktorý podpíše predseda Kontrolnej komisie a ďalší člen Kontrolnej komisie.

 

7.5.7    Kontrolná komisia sa zúčastňuje Plenárneho zasadnutia a po dohode s predsedom Výkonného výboru sa môže zúčastniť zasadnutia Výkonného výboru ako prizvaný nehlasujúci pozorovateľ.

 

VIII. Účelové publikácie ISA, interné dokumenty ISA a Projekt partnerskej spolupráce


8.1       ISA schvaľuje a vydáva nasledujúce publikácie:

 

a)    Etický kódex člena ISA;

b)    Partnerskú štruktúru ISA;

c)    Zoznam typov služieb ponúkaných prostredníctvom ISA;

d)    Brožúru ISA;

e)    Marketingový plán ISA.

 

8.2       ISA vydáva aj ďalšie publikácie podľa svojej potreby, pričom Výkonný výbor zabezpečí ich bezplatnú distribúciu.

 

8.3       ISA má záujem realizovať so svojimi partnermi projekty partnerskej spolupráce, v rámci ktorých ISA za odplatu zabezpečí propagáciu svojich partnerov spôsobom a za podmienok uvedených v partnerských zmluvách. Za týmto účelom bude ISA uzatvárať partnerské zmluvy s kategóriami partnerov, ktorými sú najmä:

 

(a)  Generálni partneri ISA

(b)  Hlavní partneri ISA

(c)  Partneri ISA a

(d)  Mediálni partneri ISA.


IX. Úprava majetkových pomerov a princípy finančného hospodárenia

9.1       ISA ako právnická osoba nadobúda vlastnícke práva k veciam, právam alebo iným majetkovým hodnotám. Majetkom ISA sú najmä zaplatené členské príspevky a dlhodobý majetok vytvorený z prostriedkov ISA.

 

9.2       ISA hospodári so zverenými prostriedkami:

-       z členských príspevkov členov ISA prípadne iných príspevkov na aktivity ISA;

-       zo záloh na Projekty partnerskej spolupráce;

-       z ďalších zdrojov a majetku ISA.

 

9.3       ISA účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Účtovným obdobím je vždy jeden (1) kalendárny rok. Účtovníctvo je vedené v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

 

9.4       ISA hospodári podľa pravidiel stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky a podľa pravidiel schválených Predstavenstvom. Finančné prostriedky z partnerského projektu sú samostatne evidované a každoročne vyúčtované partnerom a  orgánom ISA.

 

9.5       ISA poskytuje svojim riadnym a zakladajúcim členom na základe ich žiadosti služby podľa marketingového plánu ISA alebo podľa jednorazového rozhodnutia Výkonného výboru. Výdavky na služby poskytované ISA sú hradené riadnymi a zakladajúcimi členmi formou členských príspevkov, ktorých výška je stanovovaná na príslušné účtovné obdobie Predstavenstvom. Pre prvý kalendárny rok po založení ISA, t.j. pre kalendárny rok 2011 sa členské príspevky určujú nasledovne:

 

(a)  členský príspevok vo výške 2 000 EUR (slovom: dvetisíc eur) pre zakladajúcich členov. Tento prvý členský príspevok je splatný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa vzniku ISA;

 

(b)  členský príspevok vo výške 1 500 EUR (slovom: tisícpäťsto eur) pre riadnych členov.

 

Pre ďalšie kalendárne roky je členský príspevok pre zakladajúcich a riadnych členov určený vo výške 1 500 EUR (slovom: tisícpäťsto eur) ročne, pokiaľ Predstavenstvo nerozhodne inak.

 

9.6       V prípade, ak riadnemu členovi vznikne členstvo v ISA v priebehu kalendárneho roka, je tento novo prijatý riadny člen povinný zaplatiť členský poplatok za príslušný rok vypočítaný ako súčet (a) sumy základného poplatku vo výške 500 EUR (slovom päťsto eur) (ďalej „Základný poplatok“) a (b) rozdielu medzi sumou členského poplatku určeného na príslušný kalendárny rok a sumou Základného poplatku, zodpovedajúcemu pomerne počtu mesiacov (alebo časti mesiacov) počas ktorých je v príslušnom roku členom ISA (ďalej „Druhá časť“). Členský poplatok podľa tohto bodu sa zaokrúhľuje na celé číslo  smerom nahor.

 

Pre vylúčenie pochybností, pokiaľ (a) bude nový člen ISA prijatý 12. augusta príslušného roka, (b) jeho členstvo v ISA nezanikne do konca tohto kalendárneho roka a (c) za tento kalendárny rok bude určená výška členského príspevku 1 500 EUR, zaplatí nový člen ISA Základný poplatok (500 EUR) a Druhú časť. Druhá časť sa vypočíta ako rozdiel medzi členským poplatkom a Základným poplatkom (t.j. 1 000 EUR), zodpovedajúcemu pomerne počtu mesiacov (alebo ich časti), počas ktorých je členom ISA v príslušnom roku (t.j. 5 mesiacov). Druhá časť je určená ako podiel mesiacov členstva v ISA k celkovému počtu kalendárnych mesiacov v roku (t.j. 5/12) vynásobený rozdielom medzi členským a Základným poplatkom (t.j. 1 000 EUR). Výška Druhej časti v tomto prípade zodpovedá 416,67 EUR. Výška členského príspevku novo pristupujúceho člena (od 12. augusta do konca tohto kalendárneho roka) bude v tomto prípade 916,67 EUR (t.j. 500 EUR + 416,67 EUR) a po zaokrúhlení smerom nahor v konečnej výške 917 EUR.

 

X.        Spôsob zrušenie ISA

 

10.1     Zánik ISA je možný na základe rozhodnutia prijatého Predstavenstvom, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie s prevodom práv a povinností na právneho nástupcu. 
V prípade rozhodnutia o zrušení ISA s likvidáciou menuje Predstavenstvo 
likvidátora a ďalej sa riadi ustanoveniami § 70 a nasl. Obchodného zákonníka, prípadne
iným príslušným právnym predpisom Slovenskej republiky, ak bude prijatý  v budúcnosti. Prípadný likvidačný zostatok bude rozdelený a vyplatený zakladajúcim a riadnym členom ISA, ktorí boli členmi ISA v deň rozhodnutia Predstavenstva o zrušení ISA a to v podieloch zodpovedajúcim ich hlasovacím právam na Plenárnom zasadnutí. ISA zaniká výmazom z registrácie.