Zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku

22.4.2022

Dôležitou zmenou v zmysle Zákona je medzi iným, povinnosť podávať prihlášky do konkurzného a reštrukturalizačného konania výlučne elektronickou formou, t. j. výlučne prostredníctvom na to určeného formulára elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného správcu, pričom obligatórnou náležitosťou prihlášky je jej autorizácia podľa ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci. 

V prípade, že prihláška nebude spĺňať vyššie uvedené atribúty, Zákon zakotvuje sankciu v podobe neprihliadania sa na takúto prihlášku, pričom táto skutočnosť môže znamenať vysoké riziko v prípade zabezpečených pohľadávok

 

Vyššie uvedená zmena nadobúda účinnosť dňa 17.07.2022.