Zakladateľská zmluva

Zakladateľská zmluva

Združenie pre rozvoj investícií - ISA

Investment Support Association – ISA


uzatvorená dnešného dňa, mesiaca a roka podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka zakladajúcimi členmi (ďalej len „Zakladateľská zmluva ISA“) a schválená dňa 5. mája 2011 ustanovujúcou členskou schôdzou zakladajúcich členov
(ďalej len „Ustanovujúca členská schôdza“) takto:

 

I.
Predmet zmluvy

 

Predmetom tejto zmluvy je založenie záujmového združenia právnických osôb, ktoré efektívnou spoluprácou svojich členov pomôže k podstatnému rozvoju prílevu zahraničných investícií do Slovenskej republiky a k podpore podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.


II.
Názov a sídlo

 

 1. Združenie má názov: Združenie pre rozvoj investícií – ISA (ďalej len „ISA“). 
  Názov ISA v anglickom jazyku znie nasledovne: Investment Support Association – ISA.
 2. Sídlom ISA je: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.

 

III.
Predmet činnosti

Predmetom činnosti ISA je:

 

 1. Podpora Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pri získavaní a zabezpečovaní prílevu priamych zahraničných investícií do Slovenskej republiky.
 2. Poskytovanie služieb zahraničným a domácim investorom na základe rýchlej, efektívnej a dobrovoľnej spolupráce členov ISA.
 3. Propagácia podnikateľských a iných aktivít riadnych a zakladajúcich členov ISA a tých partnerov ISA, ktorých schváli Predstavenstvo ako súčasť partnerskej štruktúry ISA.
 4. Podpora rozvoja podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky v zahraničí.

 

IV.
Doba trvania


Združenie sa zakladá na dobu neurčitú s účinnosťou od 5. mája 2011.

 

V.
Zakladajúci a riadni členovia  ISA

 1. ISA je otvoreným záujmovým združením právnických osôb. Zakladajúcim členom je každá právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou tejto zmluvy, a to:

 

(i)       Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „SARIO“), IČO 36070513;

(ii)           Allen & Overy Bratislava, s.r.o., so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35857897;

(iii)          CB Richard Ellis s.r.o., so sídlom Námestie 1.Mája, 811 06 Bratislava, Slovenská Republika, IČO 35942975;

(iv)         EKOJET, s.r.o., so sídlom Tehelná 19, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35734990;

(v)          FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35955341;

(vi)         GFI, a.s., so sídlom Brnianska 49, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36735230;

(vii)        Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35874155;

(viii)       HB REAVIS Slovakia a.s., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31346065;

(ix)         IPEC – Projekt, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35683881;

(x)          KPMG Slovensko spol. s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31348238;

(xi)         PROMA, s.r.o., so sídlom Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO 31621252;

(xii)        Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35739347.

 

 

2.   Riadnym členom sa môže stať právnická osoba, spĺňajúca kritériá riadneho členstva určené v stanovách ISA, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zakladateľskej zmluvy ISA (ďalej len „Stanovy“) a postupom podľa Stanov.

 

VI.
Vznik a zánik členstva 
Práva a povinnosti členov


Členstvo v ISA sa delí na (a) zakladajúce a (b) riadne. Vznik a jeho zánik, práva a povinnosti členov upravujú Stanovy. Vznik a trvanie zakladajúceho a riadneho členstva sú viazané na úhradu členského príspevku prípadne iného príspevku na aktivity ISA, za podmienok a spôsobom upraveným Stanovami.

 


VII.
Orgány ISA


ISA zriaďuje orgány určené Stanovami s pôsobnosťou a právomocami stanovenými v Stanovách.

 


VIII.
Účelové publikácie a interné materiály ISA 
Úprava majetkových pomerov a princípy finančného hospodárenia

 

1.   ISA schvaľuje a vydáva účelové publikácie a interné materiály ISA. Podrobnejšia úprava je predmetom úpravy Stanov.

 

2.   Úprava majetkových pomerov a princípy finančného hospodárenia sú predmetom úpravy v Stanovách.

 


IX.
Spôsob zrušenie ISA a zánik ISA


ISA je možné zrušiť a ISA zaniká za podmienok a spôsobom podľa Stanov.

 

X.
Stanovy


Stanovy upravujú podrobne vnútornú organizáciu ISA a jeho právne pomery. Stanovy sú záväzné pre každého člena ISA. Meniť Stanovy možno len spôsobom a za podmienok uvedených v Stanovách.

 

XI.
Vyhlásenie zmluvných strán


Zmluvné strany vyhlasujú, že sú solventnými partnermi pre účely tejto zmluvy, že sú 
právnickými osobami, registrovanými na území Slovenskej republiky, sú na vysokej odbornej úrovni, majú dobrú povesť a dosiahli vo svojom odbore pozoruhodné výsledky. Zmluvné strany sú pripravené niesť následky v prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia.

 

 

XII.
Prechodné ustanovenia

 

 1. Zakladajúce členstvo vzniká na základe podpisu tejto zmluvy pred registráciou združenia ISA podľa príslušných zákonov. Zakladajúci členovia poverujú pána Róberta Šimončiča, trvale bytoim Dostojevského rad 21, 811 09 Bratislava na podanie návrhu na registráciu ISA na príslušnom Obvodnom úrade Bratislava, a to do pätnástich (15) dní odo dňa podpisu tejto Zakladateľskej zmluvy ISA všetkými jej Zakladajúcimi členmi a jej schválenia Ustanovujúcim plenárnym zasadnutím, ako aj na prevzatie rozhodnutia o registrácii ISA a vzdanie sa odvolania voči rozhodnutiu registrového orgánu.
 2. Riadne členstvo vzniká na základe podpisu Pristúpenia k Zakladateľskej zmluve po registrácii združenia v príslušnom registri záujmových združení právnických osôb podľa príslušných zákonov.
 3. Vznik riadneho členstva je možný len na základe schválenia prihlášky nového člena a zaplatením členského príspevku spôsobom a za podmienok podľa Stanov.

 

 

XIII.
Záverečné ustanovenia


Neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve je zoznam osôb oprávnených konať v mene ISA.

 

Súčasťou tejto zmluvy je aj vzor prihlášky nového člena a etický kódex ISA.


Ak v tejto zmluve a v Stanovách nie je uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy členov 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.

 

 

V Bratislave, dňa 5. mája 2011

 

 

 

___________________________

Slovenská agentúra pre rozvoj

investícií a obchodu (SARIO)

Róbert Šimončič

generálny riaditeľ

 

 

 

 

____________________________

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Hugh Owen

Partner

 

 

___________________________

CB Richard Ellis s.r.o.

Joerg Kreindl v zastúpení Oliver Galata

Konateľ v zastúpení

 

 

 

 

___________________________

EKOJET, s.r.o.

Mgr. Tomáš Šembera

Konateľ

 

 

 

 

__________________________

FUTEJ & Partners, s.r.o.

JUDr. Daniel Futej

Konateľ

 

 

 

 

 

 

__________________________

GFI, a.s.

Radoslav Grečmal v zastúpení Pavol Franko

Predseda predstavenstva v zastúpení

 

 

 

 

__________________________

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.

Natália Šegedová

Country Manager

 

 

 

 

_________________________

HB REAVIS Slovakia a.s.

Slavomír Jankovič

Predseda predstavenstva

 

 

 

 

_________________________

IPEC – Projekt, s.r.o.

Ivan Čarnogurský

Konateľ

 

 

 

 

_________________________

KPMG Slovensko spol. s.r.o.

Kenneth Ryan

Partner

 

 

 

 

 

_________________________

PROMA, s.r.o.

Ján Majerský

Konateľ

 

 

 

 

 

__________________________

Pricewaterhouse Coopers Slovensko, s.r.o.

Todd Bradshaw

Partner